top of page

Polityka Prywatności

-

-

Klauzula informacyjna
dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
w celach marketingowych
1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Hypatia sp. z o.
o., prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi (90-554) przy
Łąkowej 27C/115, NIP 7272865887, prowadząca w dodatkowym
stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej - centrum
pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i seksuologicznej
„Pracownia Emocji” w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich 69A, e-mail: psychohypatia@gmail.com
2. [Inspektor] Administrator nie powołał Inspektora Danych
Osobowych – z uwagi na brak obowiązku prawnego. W sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Administratorem.
3. [Cel] Administrator na podstawie wyrażonej zgody przetwarza
Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w celach marketingowych
Administratora, w tym w szczególności w celu promowania usług
Administratora (Pracownia Emocji), w tym zwłaszcza do wysyłania
ofert, newslettera, materiałów informacyjnych, reklamowych lub
promocyjnych dotyczących towarów lub usług, a także na potrzeby
wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych
przez Administratora (Pracownia Emocji) i innych wydarzeń
zorganizowanych przez Administratora (Pracownia Emocji) w
związku przedmiotem jego działalnością, a także wydarzeń,
których Administrator (Pracownia Emocji) jest uczestnikiem/
partnerem.
4. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych
są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów
oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione
na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
5. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą
przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
6. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych. Przysługuje Ci także prawo do wycofania
wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może
nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe
przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą poddane
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże
przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającej, o której mowa w
art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że Twoje dane osobowe będą
wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania do Ciebie
naszych materiałów, tak byś otrzymywał/-a wyłącznie te
informacje, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniami.
8. Podanie danych jest dobrowolne.
9. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych
osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Klauzula informacyjna dla Pacjentów
- osób, które korzystają z usług Pracowni Emocji,
ewentualnie osób deklarujących chęć skorzystania z usługi poprzez
przekazanie swoich danych osobowych
1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Hypatia sp. z o. o.,
prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi (90-554) przy Łąkowej
27C/115, NIP 7272865887, prowadząca w dodatkowym stałym miejscu
wykonywania działalności gospodarczej - centrum pomocy
psychologicznej, psychoterapeutycznej i seksuologicznej „Pracownia
Emocji” w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69A, e-mail:
psychohypatia@gmail.com
2. Jeżeli jesteś osobą korzystającą z serwisu pracowniaemocji.com.pl
lub aplikacji mobilnej booksy (dalej również łącznie: "Aplikacja Booksy"),
Administrator wskazuje jako obowiązujące zasady i regulacje ochrony
Danych oraz zasady i regulacje ochrony Danych dostępne na stronie
pracowniaemocji.com.pl w ramach Polityki.
3. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przekazanie Danych do wybranego
specjalisty/psychologa/psychoterapeuty i rozliczasz się za usługi
bezpośrednio z tym specjalistą to w Twojej sytuacji powierzono dane
Współadministratorom – tj. podmiotom, którzy w drodze wspólnych
uzgodnień ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych oraz w
przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej
odpowiedzialności, dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z
RODO i są nimi:
• Hypatia sp. z o. o., prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi
(90-554) przy Łąkowej 27C/115, NIP 7272865887, prowadząca w
dodatkowym stałym miejscu wykonywania działalności
gospodarczej - centrum pomocy psychologicznej,
psychoterapeutycznej i seksuologicznej „Pracownia Emocji” w
Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69A, e-mail:
psychohypatia@gmail.com
• wybrany specjalista/psycholog/psychoterapeuta, któremu
Pracownia Emocji przekazała Dane na podstawie Twojej zgody.
4. [Inspektor] Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych
– z uwagi na brak obowiązku prawnego. W sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.
5. [Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania]
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na
podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:
• w zakresie danych zwykłych, przetwarzanych w celu świadczenia
usług, w szczególności rejestracji Pacjenta, nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego
pomiędzy Pacjentem a Pracownią Emocji, umówienia Pacjenta do
odpowiedniego specjalisty/psychologa/psychoterapeuty,
prowadzenia profilaktyki zdrowotnej: informowanie pacjenta o
możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów
edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach
prozdrowotnych, zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej: rejestracja Pacjenta, zapewnienie ciągłości opieki
zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji
świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty,
poinformowanie o zmianach organizacyjnych w Pracowni Emocji,
które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia,
odbieranie i archiwizacja Twoich oświadczeń woli w zakresie
upoważnienia innych osób do dostępu do Twojej dokumentacji
medycznej oraz udzielenia tym osobom informacji o stanie
Twojego zdrowia:
◦ podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w
sytuacji gdy usługa świadczona jest przez Administratora lub
osobę przez niego wyznaczonego, ale działającą w jego
imieniu i na jego rzecz (np. na podstawie zlecenia) - jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust.
1 lit. b RODO) oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO
◦ podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w
sytuacji gdy usługa świadczona jest przez osobę inną niż
Administrator, tj. wybranego specjalistę/psychologa/
psychoterapeutę (działającego w swoim imieniu i na swoją
rzecz, współpracującego z Pracownią Emocji na podstawie
umowy o współpracy) – jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a
RODO) oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO
• w zakresie danych podanych przez Ciebie fakultatywnie, m.in.
danych genetycznych, danych medycznych, danych o
seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzanych w celu
prowadzenia profilaktyki zdrowotnej: informowanie Pacjenta o
możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów
edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach
prozdrowotnych, diagnozy, zapewnienia opieki psychologicznej,
leczenia - podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit h
RODO oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
• w zakresie Danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków
ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o
rachunkowości, w szczególności wystawienia dokumentu
księgowego (np. faktury, rachunku, noty) – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w zakresie Danych przetwarzanych w celu ewentualnego ustalenia
i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz Danych
przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego w
ramach Twojego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
polegający na ochronie i realizacji jego praw. Prawnie uzasadnione
interesy realizowane przez Pracownię Emocji polegają na
możliwości wykazania należytego wykonania usług w zakresie
przeprowadzonej diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej lub
logopedycznej, stworzonej opinii psychologicznej i/lub
logopedycznej/lub/i pedagogicznej/ lub/i wydanych zaświadczeń, a
także możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie
pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy
mogli świadczyć na Twoją rzecz usług w ramach Pracowni Emocji.
6. [Odbiorcy] Twoje dane osobowe ujawniane są następującym
kategoriom odbiorców:
• osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do
udzielania świadczeń zdrowotnych specjalistom/psychologom/
psychoterapeutom, którzy udzielają tych świadczeń w ramach
Pracowni Emocji
• podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do
świadczenia przez Administratora i Specjalistów/psychologów/
psychoterapeutów usług, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę
systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i
operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe,
prawne, windykacyjne - na podstawie zawartej z Pracownią Emocji
umowy powierzenia przetwarzania Danych,
• w przypadku uzyskania Twojej zgody dane mogą zostać także
udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym
celów marketingowych,
• w przypadku istnienia podstawy prawnej, Twoje dane mogą zostać
także udostępnione właściwym podmiotom i organom, którym
Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• osobom upoważnionym przez Ciebie w związku z realizacją praw
Pacjenta;
7. [Okres przechowywania] Okres przechowywania Twoich danych
osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
• gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Ciebie
tej zgody;
• gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia
wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do
realizacji umowy;
• gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), dane
przechowywane będą przez Pracownię Emocji do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu
dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane przez okres
przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu
cywilnego lub innych ustaw lud do czasu ostatecznego
zakończenia sporu;
• gdy dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze
względów podatkowych przetwarzane będą przez okres 5 lat
począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy;
• gdy dane przetwarzane są w zakresie promocji i marketingu
działalności prowadzonej przez Pracownię Emocji w trakcie
trwania umowy przetwarzane są do momentu wniesienia przez
sprzeciwu osoby, której dotyczą;
• gdy dane przetwarzane w zakresie promocji i marketingu
działalności prowadzonej przez Pracownię Emocji po rozwiązaniu,
wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy świadczenia Usługi
przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której
dotyczą.
Po upływie ww. okresów Dane są nieodwracalnie usuwane lub poddane
anonimizacji.
8. [Prawa] Zakres przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych
osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania:
Zawsze przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz
prawo do ich sprostowania i prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We
wskazanych w RODO przypadkach masz również prawo do żądania
usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich
przetwarzania. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma
zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne w
ramach świadczenia Ci usług przez Pracownię Emocji. W przypadku,
gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
dodatkowo msz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W
przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
lub b) RODO dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia
danych.
9. [Profilowanie] W związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony
pracowniaemocji.com.pl w sposób automatyczny może zbierać i
zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące
sposobu korzystania z usług, przesłane przez użytkownika żądania
związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz
dane techniczne o działaniu strony www. Są to w szczególności
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego
korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Pracownia Emocji
może również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na
Twoim urządzeniu, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.
W zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz
udzielonej przez Ciebie zgody, Twoje dane mogą być przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym
podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju sytuacja
występuje w momencie realizacji celu marketingowego i promocji
działalności prowadzonej przez Administratora. Dane mogą być
wówczas wykorzystane do profilowania w celu skierowania do osoby,
której Dane dotyczą, spersonalizowanej oferty.
Klauzula informacyjna
dla osób, które zwróciły się z zapytaniem i przesłały dane osobowe za
pośrednictwem „formularza kontaktowego”
1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Hypatia sp. z o.
o., prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi (90-554) przy
Łąkowej 27C/115, NIP 7272865887, prowadząca w dodatkowym
stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej - centrum
pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i seksuologicznej
„Pracownia Emocji” w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich 69A, e-mail: psychohypatia@gmail.com
2. [Inspektor] Administrator nie powołał Inspektora Danych
Osobowych – z uwagi na brak obowiązku prawnego. W sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Administratorem.
3. [Cel] Administrator na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
jakim jest tylko i wyłącznie możliwość udzielenia odpowiedzi na
przesłaną przez Ciebie wiadomość za pośrednictwem formularza
kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej
korespondencji w tym przedmiocie.
4. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych
są osoby upoważnione przez Pracownię Emocji do dokonywania
czynności związanych z realizacją ww. celu oraz następcy prawni
Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa, w tym organy państwowe.
5. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą
przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów Administratora stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania.
6. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe
przetwarzane na ww. podstawie nie będą poddane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia Ci
odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Tobą
korespondencji mailowej w tym przedmiocie.
9. Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z Pracownią Emocji,
przeczytaj uważnie „Klauzulę informacyjną dla Pacjentów - osób,
które korzystają z usług Pracowni Emocji, ewentualnie osób
deklarujących chęć skorzystania z usługi poprzez przekazanie
swoich danych osobowych”.
I. Wstęp
Niniejszy Regulamin Pracowni Emocji określa w szczególności:
1. rodzaje i zakres usług świadczonych przez Pracownię Emocji;
2. warunki zawierania i rozwiązywania umów z Pracownią Emocji;
3. tryb postępowania reklamacyjnego oraz alternatywnych metod
rozwiązywania sporów.
II. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają, co następuje:
1. Pracownia Emocji – Centrum Psychoterapii prowadzone przez
Hypatia sp. z o. o., prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi
(90-554) przy Łąkowej 27C/115, NIP 7272865887, prowadząca w
dodatkowym stałym miejscu wykonywania działalności
gospodarczej - centrum pomocy psychologicznej,
psychoterapeutycznej i seksuologicznej „Pracownia Emocji” w
Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69A, e-mail:
psychohypatia@gmail.com, świadczące usługi pomocy
psychologicznej, psychoterapeutycznej i seksuologicznej.
2. Cookies - małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę
Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają
informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe
działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane
przez zdefiniowany w pliku Cookies czas (użytkownik dysponuje
możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz
po zakończeniu połączenia z Serwisem. Zasady wykorzystywania
Cookies zostały opisane w odrębnej Polityce prywatności;
3. Polityka prywatności - odrębny dokument regulujący ogólne
zasady przetwarzania danych osobowych oraz działania Serwisu,
w tym strony pracowniaemocji.com.pl oraz zasady
wykorzystywania Cookies, dla wszystkich odwiedzających Serwis,
niekoniecznie będących Użytkownikami;
4. Regulamin – niniejszy regulamin;
5. Serwis – serwis internetowy Pracowni Emocji działający pod
adresem pracowniaemocji.com.pl;
6. Umowa Na Korzystanie Z Serwisu – umowa zawarta pomiędzy
Użytkownikiem a Hypatia sp. z o. o. w trybie i na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której
Centrum świadczy Użytkownikowi Usługi Serwisu, a Użytkownik
korzysta z Serwisu;
7. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Hypatia sp. z
o. o. w trybie i na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, na podstawie której Pracownia Emocji świadczy
Użytkownikowi Usługi;
8. Usługi - świadczone przez Pracownię Emocji usługi wybrane przez
Użytkownika spośród wyboru udostępnionego przez Pracownię
Emocji na stronie: pracowniaemocji.com.pl
9. Usługi Serwisu: usługi opisane w pkt IV ust. 5 niniejszego
Regulaminu;
10. Użytkownik - osoba, która korzysta z Usług lub Usług Serwisu.
III. Pomoc Pracowni Emocji
1. Centrum Psychoterapii Pracownia Emocji to centrum pomocy
psychologicznej, psychoterapeutycznej i seksuologicznej. W celu
świadczenia usług Użytkownikom, Pracownia Emocji współpracuje
z psychologami, seksuologami i psychoterapeutami (łącznie niżej
jako „Terapeuci”).
2. Terapeuci udzielający pomocy psychoterapeutycznej:
1. stosują się do Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, w tym w szczególności przestrzegają
tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych
tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy
poważnie zagrożone jest zdrowie lub życie Użytkownika lub
innych osób lub gdy tak stanowi prawo,
2. ustalają indywidualnie z Użytkownikiem częstotliwość oraz
tryb udzielania pomocy, przy czym, o ile wyraźnie nie
uzgodniono inaczej, zastosowanie znajdują zasady określone
w niniejszym Regulaminie.
3. Z sylwetkami Terapeutów współpracujących z Pracownią Emocji
można zapoznać się pod linkiem: pracowniaemocji.com.pl/zespół
4. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią
oferty w rozumieniu przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w tym w szczególności przepisów Kodeksu
cywilnego.
IV. Korzystanie z Serwisu
1. Użytkownik bezpłatnie korzysta z Serwisu.
2. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu jest ukończenie przez
Usługobiorcę 18. roku życia.
3. Chwilą zawarcia Umowy Na Korzystanie Z Serwisu jest chwila
faktycznego rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z
Serwisu.
4. Umowa Na Korzystanie Z Serwisu zostaje rozwiązana przez
Użytkownika z chwilą faktycznego zaprzestania korzystania z
Serwisu. Pracownia jest uprawniona do rozwiązania Umowy Na
Korzystanie Z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji
naruszania przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu.
5. Za pośrednictwem Serwisu, Pracownia świadczy na rzecz
Użytkownika następujące usługi:
◦ informację o oferowanych usługach oraz Terapeutach, ;
◦ możliwość skierowania zapytania do Pracowni za
pośrednictwem znajdującego się w Serwisie formularza
kontaktowego.
6. W celu skierowania zapytania poprzez formularz kontaktowy
znajdujący się w Serwisie, niezbędne jest podanie przez
Użytkownika następujących danych osobowych: imienia i
nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie
dobrowolnej zgody, celem udzielenia odpowiedzi na treść
wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego oraz
w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji z
Użytkownikiem w tym przedmiocie. Skierowanie zapytania w tej
formie wymaga wyraźnego wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych we wskazanym wyżej zakresie. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak
takiej zgody uniemożliwi Pracowni udzielenie odpowiedzi na
pytanie Użytkownika. Użytkownik ma prawo w dowolnym
momencie wycofać wyrażoną przez siebie zgodę, a wycofanie
zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie złożone w
dowolnej formie, co nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
7. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że:
◦ jest pełnoletni i uprawniony do zawarcia Umowy Serwisu,
◦ podane przez niego dane są prawdziwe oraz nie naruszają
praw osób trzecich,
◦ zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do
przestrzegania jego postanowień.
8. Do Umowy Na Korzystanie z Serwisu ma zastosowanie pkt XI
(Świadczenie usług drogą elektroniczną) ust. 3-7 niniejszego
Regulaminu.
9. Po spełnieniu świadczenia przez Pracownię Użytkownik traci
prawo odstąpienia od Umowy.
V. Umawianie konsultacji/Zawarcie Umowy
1. Konsultację u Terapeuty można umówić:
◦ telefonicznie pod numerem: 533595848
◦ za pomocą strony: pracowniaemocji.com.pl
2. Po skierowaniu przez Użytkownika prośby o umówienie
konsultacji, Pracownia Emocji uzgadnia z Użytkownikiem
(telefonicznie lub smsowo) termin oraz miejsce konsultacji, cenę
konsultacji, a także który Terapeuta będzie wykonywać usługę.
Pracownia Emocji uzyskuje od Użytkownika prośbę o podanie
pełnych danych do rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres mail,
numer telefonu, numer PESEL, potwierdzenie zapoznania się z
niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, stosownie do Polityki
Prywatności Pracowni, oraz potwierdzenie, że Użytkownik wie, że
zamówienie usługi pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
Świadczenie Usługi możliwe jest tylko w przypadku akceptacji
niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W razie odmowy
akceptacji Regulaminu przyjmuje się, że Użytkownik odstąpił od
Umowy. Po uzgodnieniu terminu i miejsca spotkania, a także po
przydzieleniu Użytkownikowi Terapeuty, Pracownia Emocji
potwierdza termin i miejsce konsultacji, jej cenę oraz wybór
Terapeuty wiadomością SMS. Z chwilą wysłania SMS
potwierdzającego pierwszą usługę przyjmuje się, że zostaje
zawarta Umowa pomiędzy Pracownią Emocji a Użytkownikiem,
która wiąże się z przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Przed
sesją lub w ciągu trzech dni po każdej kolejnej Użytkownik
zobowiązany jest do dokonania opłaty zgodnie z niniejszym
Regulaminem. Brak opłaty może skutkować natychmiastowym
zerwaniem umowy przez Pracownię Emocji, o czym Użytkownik
zostanie poinformowany smsowo. Brak płatności za sesję i utrata
terminu nie jest rozumiana jako wypowiedzenie umowy przez
Użytkownika, w tym celu Użytkownik powinienem spełnić warunki
postawione w pkt VII niniejszego Regulaminu.
3. Na konsultację może umówić się wyłącznie osoba pełnoletnia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba
dorosła może się umówić na sesję wyłącznie samodzielnie. Osoby
nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym
osoby niepełnoletnie, mogą umówić się na konsultacje i korzystać
z pomocy Pracowni Emocji jedynie za pisemną zgodą ich
opiekunów prawnych (rodziców). Pracownia Emocji może
wymagać obecności opiekuna prawnego podczas konsultacji z
osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Pracownia Emocji, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika,
może odmówić wykonania Usługi nieprawidłowo wybranej przez
Użytkownika podczas rezerwacji online. W takim przypadku
Pracownia Emocji albo zwraca Użytkownikowi dotychczas
wpłacone kwoty za odwołaną konsultację albo, jeżeli tak uzgodni z
Użytkownikiem i jest to możliwe, umówi inny termin lub rodzaj
konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet
nowego terminu konsultacji. Wiadomość SMS z nowym terminem
konsultacji wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie
nowego terminu konsultacji oraz zmiany umowy w tym zakresie.
5. W razie, jeśli świadczenie Usługi ma się rozpocząć w ciągu 14 dni
od dnia zawarcia Umowy, Pracownia uzyskuje (utrwaloną na
trwałym nośniku) zgodę Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia
tych usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. W
razie odmowy udzielenia zgody na co najmniej 48 godzin przed
planowanym terminem konsultacji przyjmuje się, że Użytkownik
odwołał uzgodnioną konsultację i odstąpił od Umowy.
VI. Płatność za konsultację
1. Ceny usług świadczonych przez Pracownię Emocji określone są w
cenniku dostępnym na stronie pracowniaemocji.com.pl;
2. Przedpłata w wysokości 100% ceny za daną konsultację
dokonywana jest przed każdą sesją. Dokonanie przedpłaty przed
pierwszą sesją jest warunkiem koniecznym dla potwierdzenia
terminu i miejsca konsultacji oraz tego, że konsultacja się odbędzie
i że została zawarta umowa między Pracownią Emocji a
Użytkownikiem. Brak opłaty może skutkować natychmiastowym
zerwaniem umowy przez Pracownię Emocji, o czym Użytkownik
zostanie poinformowany smsowo. Brak płatności za sesję i utrata
terminu nie jest rozumiana jako wypowiedzenie umowy z
Pracownią Emocji przez Użytkownika, w tym celu Użytkownik
powinienem spełnić warunki postawione w pkt VII niniejszego
Regulaminu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, przedpłata winna zostać dokonana
na rachunek bankowy Hypatia sp. z o. o. (12 1140 2004 0000 3502
8330 7317, mBank) lub bezpośrednio po umówieniu pierwszej
konsultacji za pośrednictwem poprzez link ze strony
pracowniaemocji.com.pl.
4. W przypadku sesji, które odbywają się w bezpośrednio (osobiście)
w oddziale przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69 płatność za
drugą i każdą kolejną konsultację odbywa się kartą u
Terapeuty po konsultacji.
5. Płatność za drugą i kolejną sesję odbywa się poprzez przelew na
rachunek bankowy Hypatia sp. z o. o. (12 1140 2004 0000 3502
8330 7317, mBank) lub bezpośrednio po umówieniu pierwszej
konsultacji za pośrednictwem poprzez link ze strony
pracowniaemocji.com.pl. Brak płatności może skutkować
natychmiastowym zerwaniem umowy przez Pracownię Emocji, o
czym Użytkownik zostanie poinformowany smsowo. Brak płatności
za sesję i utrata terminu nie jest rozumiana jako wypowiedzenie
umowy z Pracownią Emocji przez Użytkownika, w tym celu
Użytkownik powinienem spełnić warunki postawione w pkt VII
niniejszego Regulaminu. Brak płatności za sesję może skutkować
zablokowaniem możliwości korzystania z sesji do czasu
uregulowania należności oraz utratą dotychczasowego terminu.
VII. Odstąpienie od Umowy
1. W przypadku Umowy zawartej z Użytkownikiem będącym
konsumentem, tj. osobą fizyczną, która zawiera umowę
niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową, Użytkownik może od Umowy odstąpić w terminie 14
dni od dnia zawarcia Umowy, bez konieczności podania przyczyny
odstąpienia i bez jakichkolwiek kosztów. Przez konsumenta
rozumie się także osobę fizyczną, dla której zawarcie Umowy jest
bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, a Umowa
nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Odstąpienie od Umowy w terminie 14 dni następuje w sposób
opisany w pkt IX (odwołanie terminu konsultacji) niniejszego
Regulaminu, oraz może także nastąpić przez wysłanie
oświadczenia pocztą elektroniczną na
adres:psychohypatia@gmail.com. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Pracownia niniejszym informuje, że prawo do odstąpienia od
Umowy nie przysługuje, jeżeli Centrum wykonało w pełni Usługę
za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Centrum utraci prawo odstąpienia od
umowy. Użytkownik uzyskuje powyższą informację wraz z
dostarczeniem mu niniejszego Regulaminu.
4. Pracownia informuje, że w razie, jeśli Usługi zostały wykonane w
całości lub części na wyraźne życzenie Użytkownika (utrwalone na
trwałym nośniku) przed upływem 14-dniowego terminu na
odstąpienie od Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za
tę część usług, która została świadczona przed odstąpieniem od
Umowy.
VIII. Wypowiedzenie Umowy
1. Użytkownik może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym w każdym czasie również po upływie 14 dni,
przy czym w przypadku, gdy następuje to po upływie 14 dni od
dnia zawarcia Umowy, albo jeśli świadczenie usług następuje
przed upływem 14 dni na wyraźne życzenie Użytkownika,
wzajemne rozliczenia odbywają się na zasadach określonych w
pkt IX (odwołanie terminu konsultacji) niniejszego Regulaminu.
2. Pracownia może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym w każdym czasie, przy czym w takim przypadku
zwraca ono kwoty wpłacone przez Użytkownika za tę część usługi,
która jeszcze nie została świadczona, wzajemne rozliczenia
odbywają się na zasadach określonych w pkt IX (odwołanie
terminu konsultacji) niniejszego Regulaminu.
IX. Odwołanie terminu konsultacji
1. Użytkownik może odwołać konsultację telefonicznie najpóźniej na
24 godziny przed umówionym terminem konsultacji. W takim
przypadku Pracownia Emocji albo zwraca Użytkownikowi
dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną konsultację, albo, jeżeli
tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji,
zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu
konsultacji. Wiadomość SMS z nowym terminem konsultacji
wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu
konsultacji oraz zmiany umowy w tym zakresie.
2. Odwołanie konsultacji przez Użytkownika, który zapisał się na
pierwszą konsultację/sesję na mniej niż 24 godzin powoduje utratę
terminu oraz przedpłaty dokonanej za odwołany termin, chyba że
zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony siłą wyższą. W takim
przypadku Pracownia Emocji albo zwraca Użytkownikowi
dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną konsultację albo, jeżeli
tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji,
zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu
konsultacji. Wiadomość SMS z nowym terminem konsultacji
wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu
konsultacji oraz zmiany umowy w tym zakresie.
3. Odwołanie konsultacji przez Użytkownika, który zapisał się na
drugą lub kolejną konsultację/sesję na mniej niż 24 godzin przed
umówionym terminem powoduje utratę terminu oraz konieczność
pokrycia pełnego kosztu odwołanej sesji, chyba że zachodzi
wyjątkowy przypadek uzasadniony siłą wyższą.
4. W przypadku gdy konsultacja z umówionym Terapeutą nie może
się odbyć w uzgodnionym terminie lub miejscu, z przyczyn, za
które odpowiada Pracownia Emocji, Pracownia Emocji, wedle
wyboru Użytkownika:
1. albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za
taką konsultację i przyjmuje, że zostaje ona odwołana,
2. albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin
konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet
nowego terminu konsultacji,
3. albo, jeżeli istnieje taka możliwość, zapewni odpowiednie
zastępstwo innego terapeuty.
Wiadomość SMS z nowym terminem lub miejscem
konsultacji lub osobą terapeuty wysłana do Użytkownika
stanowi potwierdzenie nowego terminu lub miejsca
konsultacji lub terapeuty oraz zmiany umowy w tym zakresie.
X. Spóźnienia
1. Jedna konsultacja indywidualna trwa 50 minut, chyba że co innego
zostanie indywidualnie uzgodnione z Użytkownikiem.
2. Jedna konsultacja partnerska trwa 50 minut, chyba że co innego
zostanie indywidualnie uzgodnione z Użytkownikiem.
3. Konsultacja nie zostaje przedłużona, w przypadku gdy Użytkownik
się spóźni. Spóźnienie z winy Użytkownika skraca czas sesji,
chyba że Terapeuta zarządzi inaczej.
4. W przypadku, gdy Użytkownik spóźnia się na sesję, Terapeuta
będzie oczekiwał na Użytkownika przez 20 minut trwania sesji, w
przypadku dłuższego spóźnienia (powyżej 20 minut) Terapeuta ma
prawo opuścić gabinet lub odejść od komputera i odmówić
wykonania sesji. Taka sesja pozostaje sesją pełnopłatną -
Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia pełnego kosztu sesji.
5. W przypadku, gdy Terapeuta spóźni się na konsultację, przedłuży
on spotkanie o czas spóźnienia lub zapewni, że kolejne spotkanie
w zależności od dyspozycji Użytkownika zostanie wydłużone o
czas spóźnienia.
6. W przypadku, gdy Terapeuta odwoła sesję (w dowolnym terminie),
termin nieodpłatnie dla Użytkownika przepada, a kolejne spotkanie
odbędzie się w kolejnym umówionym terminie.
XI. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Konsultacje mogą być udzielane za pośrednictwem Skype lub
innego podobnego programu.
2. Do umowy zawartej pomiędzy Pracownią Emocji a Użytkownikiem,
odnośnie konsultacji udzielonej drogą elektroniczną, stosuje się
postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W celu prawidłowego przeprowadzenia konsultacji drogą
elektroniczną Użytkownik powinien dysponować urządzeniem i
oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
◦ dostęp do sieci Internet;
◦ zainstalowany i uaktualniony program antywirusowy;
◦ włączoną obsługę Cookies i Java Script;
◦ oprogramowanie umożliwiające korzystanie z aplikacji Skype
lub innej służącej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a
terapeutą;
◦ urządzeniem wyposażonym w mikrofon oraz głośnik/
słuchawki;
◦ miejsce zapewniające zachowanie poufności oraz swobodę i
komfort rozmowy
4. Pracownia Emocji nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania
programów zewnętrznych, przy pomocy których realizowane są
konsultacje. Świadczenie usług może zostać utrudnione lub
uniemożliwione w szczególności w razie zajścia takich okoliczności
jak nienależyta jakość połączenia, uszkodzenie lub wada urządzeń
telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu
komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w
dostawie prądu, przerwania połączenia lub jakiegokolwiek
działania osób trzecich. Pracownia Emocji nie ponosi
odpowiedzialność za takie okoliczności, Usługa taka jest
pełnopłatna.
5. Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania sesji.
Podczas sesji Użytkownik powinien zadbać o poufność, w
pomieszczeniu, w którym przebywa podczas sesji nie może
znajdować się żadna osoba trzecia.
6. Terapeuta może nagrywać sesje do celów szkoleniowych
wyłącznie za pisemną zgodą Użytkownika.
7. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po
stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z
Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
XII. Reklamacje
1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej
świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu w
terminie 14 dni od dnia konsultacji od dnia ustania Umowy.
2. Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową na adres
psychohypatia@gmail.com.
3. Reklamacja powinna zawierać dokładne oznaczenie Użytkownika
(imię, nazwisko, PESEL, adres mailowy i korespondencyjny) oraz
dokładny opis okoliczności będących podstawą złożenia
reklamacji.
4. Pracownia Emocji rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej
otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie
rozpoznana, Pracownia Emocji powiadomi składającego
reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie
rozpatrzenia reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez
składającego reklamację adres e-mail.
6. W przypadku uznania reklamacji Pracownia Emocji dokona zwrotu
części/całości ceny Usługi Użytkownikowi.
XIII. Spory
1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku
ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze
świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby Pracowni
Emocji, chyba że Umowa została zawarta z Użytkownikiem
będącym konsumentem, w którym to przypadku sądem właściwym
jest sąd właściwości ogólnej.
2. Szczegółowe informacje na temat możliwości dotyczących
alternatywnych metod rozwiązywania sporów i zasad dostępu do
takich procedur dla Użytkowników zamieszkałych w Polsce są
dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów na stronie: https://www.uokik.gov.pl/
pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Istnieje
punkt kontaktowy przy Prezesie UOKiK (nr tel.: 22 55 60 333,
adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres Plac
Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem
jest pomoc konsumentom w kwestiach związanych z
alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument ma następujące przykładowe możliwości
wykorzystania procedur alternatywnego rozwiązywania sporów: 1)
wniosek o rozwiązanie sporu do Stałego Polubownego Sądu
Konsumenckiego (więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://www.spsk.wiih.org.pl/); 2) wniosek o pozasądowe
rozwiązanie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej (więcej informacji można uzyskać na stronie
internetowej Inspektoratu właściwego dla miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej przez Pracownię); 3) pomoc od
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznych, których statutowe zadania obejmują ochronę
konsumentów (w tym Federacji Konsumentów i Stowarzyszenia
Konsumentów Polskich). Porad udziela się między innymi za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
porady@dlakonsumentow.pl i za pośrednictwem infolinii
konsumenckiej pod numerem 801 440 220. Na stronie internetowej
http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowa
platforma rozstrzygania sporów między konsumentami i
przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR). (więcej
informacji na można znaleźć na stronie internetowej platformy lub
na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: https://uokik.gov.pl/
spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). Wszelkie spory
wynikłe z umowy podlegają jurysdykcji sądów powszechnych. Nie
należy uznawać, że niniejsza umowa zawiera zapis na sąd
polubowny. Pracownia zastrzega sobie prawo do osobnego
wyrażania zgody na alternatywne metody rozwiązywania sporów w
odniesieniu do poszczególnych przypadków.
XIV. Dane osobowe
1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz Cookies dostępne
są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:
pracowniaemocji.com.pl
XV. Pozostałe postanowienia
1. Na terenie całej Pracowni obowiązuje całkowity zakaz palenia i
używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym
papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity
zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju
używek i środków odurzających.
2. Zakazane jest również korzystanie z urządzeń znajdujących się w
Pracowni bez zgody personelu Pracowni (zakaz ten nie dotyczy
ekspresu do kawy, lodówki, mikrofalówki oraz podajnika na wodę)
oraz wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania sesji. Terapeuta może
nagrywać sesje do celów szkoleniowych wyłącznie za pisemną
zgodą Użytkownika.
3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Pracowni tylko w obecności
oraz pod stałą opieką Użytkownika. Pracownia Emocji nie ponosi
odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za
uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie. Na
terenie Pracowni Emocji obowiązuje całkowity zakaz biegania i
zabaw, wymagany jest absolutny spokój oraz cisza w trakcie
wykonywania usług przez personel Pracowni.
4. Za przedmioty pozostawione na terenie Pracowni Emocji,
Pracownia nie ponosi odpowiedzialności.
5. Pracownia może odmówić świadczenia Usług, w razie jeśli:
1. żądania, życzenia lub oczekiwania Użytkownika
uniemożliwiają lub poważnie utrudniają prawidłowe
świadczenie Usługi lub zagrażają innym osobom;
2. zachowanie Użytkownika uniemożliwia lub poważnie utrudnia
prawidłowe świadczenie Usług (np. wskutek pozostawania
Użytkownika pod wpływem alkoholu, środków odurzających
czy niezgodnej z zaleceniami lekarza dawki leków) lub
zagraża inny osobom albo uniemożliwia lub utrudnia
świadczenie Usług na rzecz innych osób.
6. Wykluczone są spotkania „poza-terapeutyczne” (w znaczeniu
towarzyskim) Terapeuty z Użytkownikiem, którego proces
psychoterapeutyczny prowadzi.
7. Pracownia świadczy Usługi na rzecz Użytkownika z dołożeniem
należytej staranności oraz z uwzględnieniem profesjonalnego
charakteru świadczonych Usług, jednak w żadnym przypadku nie
gwarantuje osiągnięcia określonego rezultatu.
8. Dwie bliskie osoby nie mogą korzystać z usług tego samego
Terapeuty.
9. Wykluczone jest, chyba że Terapeuty postanowi inaczej,
uczestniczenie w dwóch różnych procesach u tego samego
Terapeuty.
XVI. Postanowienia końcowe
1. Pracownia Emocji może zakończyć działalność Serwisu w każdym
czasie z jakiejkolwiek przyczyny, jak również bez podania
przyczyny, przy czym pozostaje to bez wpływu na Umowy już
zawarte, w szczególności na konsultacje już umówione.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają ogólne
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Pracownia zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w
Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu
stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy, z
wyjątkiem nowych postanowień Regulaminu, które są dla
Użytkownika bardziej korzystne (takie postanowienia mają
zastosowanie również do umów zawartych przed wejściem w życie
zmiany Regulaminu).
4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego
podstawie jest prawo polskie.
5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku
ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze
świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby Pracowni
Emocji, chyba że Umowa została zawarta z konsumentem, w
którym to wypadku właściwy jest sąd ogólnej właściwości.
Niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana i weszła w życie w
dniu: 22 kwietnia 2023 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy)
DO: Pracownia Emocji
Hypatia Sp. z o.o.
Ul. Łąkowa 27c/115,
Łódź 90–554
e-mail: psychohypatia@gmail.com
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym
odstąpieniu od umowy o świadczenie usług przez Pracownię Emocji
– Data zawarcia umowy (potwierdzenia pierwszej konsultacji):
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
– Adres konsumenta(-ów):
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w
wersji papierowej)
– Data

-

bottom of page